twój koszyk jest pusty

Polityka prywatności

Regulamin serwisu internetowego bangbag

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej pomiędzy feelgood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Turystyczna 2, 31-213 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507733, NIP 9452179077, REGON 123104804, zwaną dalej „Sprzedającym”, a przedsiębiorcą składającym zamówienie, zwanym dalej „Zamawiającym”. Złożenie zamówienia przez stronę internetową, jak również poza nią oznacza akceptację przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu Serwisu Internetowego.

Składanie zamówień

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Zamówienie musi zawierać nazwę Zamawiającego oraz informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT (NIP, REGON, siedzibę, adres, pełną nazwę firmy). Dodatkowo należy podać imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień oraz kontaktowy numer telefonu i e-mail. Złożenie zamówienia w hurtowni internetowej jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury VAT w wersji elektronicznej, bez podpisu Zamawiającego, o ile Zamawiający nie zastrzeże wyraźnie inaczej.

Zamówienia składane są na formularzu zamówienia dostarczonym przez Sprzedającego, zamieszczonym na stronie internetowej www.bangbag.pl . Informacje zawarte w formularzu powinny być prawdziwe, pełne i aktualne. Sprzedający zastrzega możliwość odmowy wykonania złożonego zamówienia, jeżeli dane Zamawiającego podane w formularzu są nieprawdziwe, nieaktualne lub niedokładne, w ten sposób że uniemożliwiają wykonanie zamówienia, a w szczególności dostawę towaru. W razie gdy możliwy będzie kontakt z Zamawiającym, Sprzedający przed odmową wykonania zamówienia podejmie kontakt z Zamawiającym, celem uzupełnienia danych w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia.

Sprzedający zobowiązuje się do aktualizacji danych i specyfikacji produktów, w tym informacji o ilości dostępnych produktów i dostępności kolorów w danych ilościach, w ciągu 48 godzin od wystąpienia zmiany. W razie braku możliwości uzupełnienia braków w dostępnej ilości produktów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje automatycznie generowane potwierdzenie złożenia zamówienia. Jest to potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych dotyczących zamówienia, danych Zamawiającego oraz danych do faktury VAT.

Po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną, generowane jest potwierdzenie złożenia zamówienia, które służy jako podstawa do dokonania płatności.

Realizacja zamówień

Zamówienia realizowane są w kolejności chronologicznej.

Po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, Sprzedający przystępuje niezwłocznie do realizacji zamówienia. Sprzedający potwierdza Zamawiającemu fakt przyjęcia zamówienia i przystąpienia do jego realizacji na adres podany przez Zamawiającego w zamówieniu.

Zamówienia produktów bez nadruku realizowane są w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i wysyłane przesyłką kurierską na adres Zamawiającego, o ile Strony nie umówiły się inaczej. Zamówienia produktów z nadrukiem lub w inny sposób personalizowanych realizowane są w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do opóźnienia wykonania zamówienia w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Sprzedającego, a które dotyczyć mogą Sprzedawcy lub podwykonawców.

Towar jest wysyłany do Zamawiającego na podstawie wpłaty zaksięgowanej na rachunku bankowym Sprzedającego (nie dotyczy zamawiających, którzy zawarli umowę przelewową ze Sprzedającym).

Do momentu całkowitego uregulowania płatności przez Zamawiającego, towar pozostaje własnością Sprzedającego.

Zamawiający może wprowadzić zmiany do zamówienia dotyczącego produktów bez nadruku lub niespersonalizowanych lub wycofać zamówienie do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze nadane Zamawiającemu. W przypadku produktów z nadrukiem lub w inny sposób spersonalizowanych, dokonanie zmian w zamówieniu możliwe jest wyłącznie do momentu rozpoczęcia procesu produkcyjnego. Późniejsze zgłoszenie zmian traktowane będzie za spóźnione i nie podlega reklamacji.

Sprzedający informuje w sposób jednoznaczny o cechach prezentowanych produktów. Dane techniczne produktów są zgodne z danymi udostępnianymi przez producenta i to producent ponosi odpowiedzialność za niezgodność produktu z opisem.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach. Zdjęcia produktów umieszczone na stronie są przykładowe i służą prezentacji towaru.

Warunki płatności

Płatność odbywa się według wyboru Zamawiającego, albo w drodze tradycyjnego przelewu bankowego na konto wskazane przez Sprzedającego, a umieszczone na stronie internetowej www.bangbag.pl. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu płatności, której dokonać powinien Zamawiający, przez wzgląd na szczególną wielkość zamówienia, niestandardowy region wysyłki lub inne merytoryczne kryteria, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany po przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego.

Płatność za zamówienie, o której mowa w pkt 1, powinna być dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia Sprzedającemu. W razie braku otrzymania wpłaty dokonanej przez Zamawiającego ósmego dnia od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowanie bez dalszych powiadomień.

Przekroczenie ustalonego przez strony, przyznanego Zamawiającemu przez Sprzedającego odroczonego terminu płatności, innego niż ten określony w punkcie 2 niniejszego paragrafu, stanowi podstawę do naliczania przez Sprzedającego odsetek za opóźnienie w spłacie od należnej sumy pieniężnej w wysokości maksymalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.

Jeżeli Zamawiający dokona wpłaty przed otrzymaniem potwierdzenia dostępności przez administratora hurtowni i w wyniku tego powstanie nadpłata – Sprzedający dokona zwrotu nadpłaty w ciągu 30 dni.

Warunki dostawy

Dostawy są realizowane wyłącznie przez firmę kurierską wybraną przez Sprzedającego.

Zamawiający pokrywa koszty transportu towaru w całości, w szczególności w przypadku dostarczenia zamówienia w kilku partiach. Sprzedający wystawia Zamawiającemu każdorazowo fakturę VAT tytułem kosztów wysyłki.

W przypadku uszkodzenia kartonów lub innej widocznej szkody, Zamawiający jest zobowiązany do adnotacji o uszkodzeniu na liście przewozowym w obecności kuriera i przeliczenia towaru w obecności kuriera. Podpis Zamawiającego lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu na liście przewozowym, oznacza potwierdzenie zgodności przesyłki z zamówieniem. W przypadku zastrzeżeń co do stanu przesyłki – kurier ma obowiązek sporządzić „Protokół uszkodzenia” w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W opisanym przypadku Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki. Przyjęcie przez Zamawiającego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.

Standardowo odzież z nadrukiem i haftem pakowana jest w kartony. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami. Wysokość tych opłat jest ustalana indywidualnie z Zamawiającym.

W przypadku gdy Zamawiający przesyła towar przeznaczony do znakowania, za moment rozpoczęcia wykonywania zamówienia rozumie się moment przyjęcia na magazyn całego towaru oraz otrzymanie potwierdzenia przelewu – uzgodnionej przez strony.

Zasady współpracy z drukarnią

Przed dokonaniem zamówienia Zamawiający może zlecić wykonanie próby zdobienia. Celem wykonania próby jest wyeliminowanie ewentualnych błędów, niejasności, które mogłyby powstać w procesie produkcyjnym.

Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty pokrywającej całkowite koszty wykonania próby. Zamawiający zostanie obciążony kosztami wykonania próby, nawet jeśli nie odpowiada ona jego oczekiwaniom.

W przypadku braku wykonania próby zdobienia, akceptacja przez Sprzedającego następuje na podstawie przedstawionej wizualizacji produktu dla Zamawiającego. Realizacja produkcji odbywa się ściśle według zaakceptowanej wizualizacji produktu. Nadruki, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego na podstawie wizualizacji nie podlegają zmianom, a wszelką odpowiedzialność za ostateczny wygląd produktu, wykonany na podstawie zatwierdzonej wizualizacji, ponosi Zamawiający.

Reklamacje

Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze.

Ponieważ przeznaczeniem towaru jest sprzedaż na rynku odzieży reklamowej i gadżetów nie przyjmujemy zwrotów, jeżeli towar jest zgodny z zamówieniem i nieuszkodzony.

Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem zaakceptowanym przez Sprzedającego. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Reklamacji należy dokonać przed wykonaniem dekoracji na towarze – towar po przetworzeniu, ozdobieniu czy połączeniu z innym przedmiotem nie podlega reklamacji.

W przypadku wysłania towaru niewłaściwego lub uszkodzonego (z zastrzeżeniem że uszkodzenie powstało przed dekorowaniem produktu), Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie brakującej ilości, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zaakceptowanym przez Sprzedającego zamówieniem.

Zastrzega się możliwość zareklamowania towaru dostarczonego przez Sprzedającego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, wyłącznie w zakresie i w granicach obowiązującego prawa. Wymianie podlega wyłącznie towar wadliwy w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.

Towar, który nosi znamiona użytkowania lub został pozbawiony oryginalnych oznaczeń lub metek, bądź został zmieniony lub uszkodzony, a także towar z nadrukiem lub w inny sposób spersonalizowany według wizualizacji zatwierdzonej przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi ani wymianie.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych w ramach niniejszego serwisu internetowego jest feelgood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Turystyczna 2, 31-213 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507733, NIP 9452179077, REGON 123104804. Sprzedający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Zamawiających, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i składania zamówienia.

Administrator serwisu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany warunków składania zamówienia elektronicznego.

Administrator serwisu internetowego ma obowiązek w terminie do 48 godzin od otrzymania złożonego zamówienia, poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach w warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, zamówienie jest anulowane.

Postanowienia końcowe

Koszty zakupu i transportu wzorów ponosi Zamawiający, o ile nie postanowiono inaczej.

Odcienie kolorów w katalogu i na stronie internetowej mogą różnić się od kolorów rzeczywistych produktów. Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane. Prosimy sprawdzić rzeczywisty odcień produktu.

Ceny towaru są cenami netto wyrażonymi w złotych lub w euro, które powiększone zostaną o podatek VAT według stawki właściwej. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są oddzielnie ujęte na fakturze VAT.

Towar sprowadzany od producenta na specjalne życzenie Zamawiającego nie podlega zwrotowi.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym każdorazowo powiadamia, publikując aktualny regulamin na stronie internetowej bangbag. W związku z tym, Zamawiający każdorazowo dokonując zakupów, automatycznie potwierdza akceptację aktualnego na ten dzień Regulaminu.

Strony każdorazowo podejmą próbę rozwiązania jakichkolwiek kwestii spornych na drodze polubownej. W razie sporu, sądem właściwym będzie sąd siedziby Sprzedającego.

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość pracy serwisu i straty powstałe w wyniku jego nieprawidłowej pracy.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towarów u producentów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2018 r.

 

Prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat dopiero po potwierdzeniu dostępności towaru, terminu dostawy I warunków płatności przez administratora hurtowni. Uwaga! Potwierdzenie generowane automatycznie służy tylko do sprawdzenia poprawności złożonego zamówienia.

© BangBag | designed with F<3< /a> | Regulamin

Kontynuując używanie tej strony zgadzasz się by przechowywała ona pliki cookies na twoim komputerze. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close